آموزش تکنیک DANP ،آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL و ANP، همراه با مثال حل شده بصورت گام به گام،

388630 - آموزش تکنیک DANP ،آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL  و ANP، همراه با مثال حل شده بصورت گام به گام،

آموزش تکنیک DANP ،آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL و ANP، همراه با مثال حل شده بصورت گام به گام،

از آنجایی که در اکثر تصمیم گیري ها عناصر با همدیگر در تعامل بوده و بین گزینه هاي تصمیم و معیارهاي تصمیم گیري، روابط و وابستگی متقابل وجود دارد و از جمله اهداف بیشتر تحقیقات اولویت بندی و مشخص نمودن تعاملات پیچیده موجود بین آنهاست، روش تحلیل شبکه، اِی ان پی (ANP) روش مناسبی است. اما لازم به ذکر است که در این تکنیک، استفاده از روش میانگین گیري براي بدست آوردن سوپرماتریس وزن دار غیر منطقی به نظر می رسد، چرا که استفاده از این روش به معناي این است که هر خوشه از معیارها میزان اثرگذاري یکسانی دارند، در صورتیکه با توجه به نتایج بدست آمده از تکنیک دیمتل (DMATEL) درجات متفاوتی از تأثیرگذاري بین معیارها و به تبع آن بین خوشه هاي متشکل از معیارها وجود دارد. بنابراین براي رفع مشکل مذکور از روش تحلیل شبکه، (اِی ان پی) مبتنی بر تکنیک دیمتل که اصطلاحا آنرا دَنپ (DANP) می نامند، استفاده می شود.

در این فایل به صورت کامل، ادغام تکنیک های دیمتل و ANP توضیح داده شده است. این فایل WORD حاوی ۲۲ صفحه توضیح کامل در رابطه با تکنیک DANP بشکل گام به گام و کاملا تشریحی است که به صورت موردی در شرکت کاله انجام پذیرفته است.با توجه به موردی بودن تحقیق، تمام اعداد واقعی بوده و تکنیک دنپ به صورت عملی در یک شرکت معتبر تست شده است. این فایل شما را برای تحلیل فصل چهارم پایان نامه یاری خواهد کرد، علاوه بر این شما می توانید از این فایل بصورت مستقیم در پایان نامه یا هر نوع تحقیق دیگر استفاده کنید.

 

مراحل گام به گام تکنیک دنپ:

گام نخست- محاسبه ماتریس ارتباط مستقیم

گام دوم- نرمال کردن ماتریس ارتباط مستقیم

گام سوم – محاسبه ماتریس ارتباطات کامل

گام چهارم – تحلیل نتایج و رسم نمودارهای علی و معلولی برای ابعاد و معیارها

گام پنجم- نرمال سازی ماتریس ارتباط کامل ابعاد

گام ششم- نرمال سازی ماتریس ارتباط کامل معیارها

گام هفتم- تشکیل سوپر ماتریس ناموزون

گام هشتم- تشکیل سوپرماتریس موزون

گام نهم- محدود کردن سوپرماتریس موزون،تعیین وزن و اولویت بندی

 

 

دانلود پرسشنامه دیمتل ، پرسشنامه DANP ، پرسشنامه ترکیب دیمتل و ANP

آموزش تکنیک FDANP، آموزش دنپ فازی، آموزش روش ترکیبی تکنیک های دیمتل DEMATEL و ANP با رویکرد فازی

 انجام محاسبات تکنیک دنپ، ارسال درخواست: telegram: @Ali17k

email: utabfile@gmail.com

DEMATEL-based ANP:DANP  

Decision Making Trial And Evaluation

Analytical Network Process

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید