آموزش محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی با نرم افزار Elite

1546760 - آموزش محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی با نرم افزار Elite

آموزش محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی با نرم افزار Elite

این فایل آموزشی نحوه طراحی و محاسبات هیدرولیکی سیستم های آتش نشانی را با استفاده از نرم افزار Elite نشان می دهد. در این آموزش به محاسبات سیستم های اسپرینکلر و ترکیب آن با سیستم Standpipe پرداخته شده است. در انتها بخشی از خروجی نرم افزار جهت بررسی نتایج محاسبات هیدرولیکی شامل فشار استاتیکی، فشار دینامیکی، قطر لوله ها، دبی و فشار اسپرینکلرها، کدهای ارتفاعی و … آورده شده است. فایل اصلی نرم افزار نیز به پیوست ارسال گردیده است.

 

محتوای آموزش:

 •  مقدمه ای بر محاسبات هیدرولیکی آتش نشانی
 • مثال کاربردی
 • محاسبه تعداد کل اسپرینکلرها
 • چیدمان اولیه اسپرینکلرها
 • محاسبه تعداد اسپرینکلرهای فعال
 • تعیین ابعاد مساحت REMOTE
 • تعداد اسپرینکلرهای روی آخرین شاخه
 • نام گذاری اسپرینکلرها در محاسبات نرم افزار
 • تعریف کدهای ارتفاعی
 • محاسبات هیدرولیکی با نرم افزار Elite
 • وارد کردن مشخصات لوله ها و نودها
 • بررسی خروجی برنامه
 • مثال ترکیبی سیستم اسپرینکلر و Standpipe
 • بررسی خروجی برنامه

بخشی از محیط آموزش

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید