تحقیق بررسي عوامل ايجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

1809330 - تحقیق بررسي عوامل ايجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

تحقیق بررسي عوامل ايجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها

تحقیق بررسي عوامل ايجاد كننده اختلالات مفصل زانو و درمان آنها در حجم ۹۲ صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

تأثير كلينيكي ارتزهاي بازتواني زانو

تاثيرارتزهاي بازتواني زانو جاي بحث دارد. Stevenson و Cawley و همكارانشان، پس از بررسي ارتزهاي درماني به اين نتيجه رسيدند كه بيمار پس از پوشيدن ارتز، قادر است ۱۵ تا ۲۰ درجه، حركت اكستانسيون را نسبت به ارتز، بيشتر انجام دهد و لذا متخصصين توصيه مي كنند كه نبايد به ارقام فلكسيون و اكستانسيون مندرج بر روي اين ارتزها خيلي اطمينان كرد.

در يك تحقيق از بيماراني با بازسازي ACL، كه از ارتزهاي بازتواني و عملكردي زانو استفاده كرده بودند، عملكرد آنها در ۳ ماه بعد از استفاده از ارتز بازتواني زانو بنام Cincinnati Knee Score بهبود يافت. اگرچه بين گروههاي داراي ارتز و بدون ارتز تفاوتي از نظر Laxity مفصل زانو، دامنه حركتي، قدرت عضله، تستهاي عملكردي، يا درد ديده نشده بود. در مطالعه اي ديگر از ۷۸ بيمار بعد از Patellar Autograph ACL Surgery، محققان دريافتند كه: استفاده از ارتز بازتواني زانو در مدت ۲۴ ماه، در عملكرد باطني يا ثبات ظاهري تأثيري نداشت. (تست KT1000،

Tegner and Lysholm Scores و One Leg Hop). محققان دريافتند كه: استفاده از ارتز بازتواني زانو ثبات و عملكرد بيمار را بعد از آرتروسكوپي بازسازي ACL بهبود نمي دهد، بنابراين به استفاده از اين ارتزها در برنامه توانبخشي خود ادامه ندادند. همانطور، در تحقيقي ديگر از ۶۰ بيمار بعد از Patellar Autograph ACL Surgery پي بردند كه استفاده از ارتز بازتواني زانو در طي ۱ تا ۲ سال معاينه، در عملكرد افراد، ثبات زانو، يا گشتاور ايزوكينتيك[۱] عضله بهبودي حاصل نشده است. اين محققان دريافتند كه استرپهاي ارتزهاي بازتواني زانو اغلب منجر به ايجاد اثر تورنيكه[۲] در بيماران مي شود كه خود باعث ناراحتي در بيماران مي شود. تحقيقات بيشتري لازم است تا تأثير ارتزهاي بازتواني زانو مشخص شود.

ارتزهاي عملكردي زانو[۳]

اين ارتزها جهت بازگشت به فعاليتهاي گذشته، مورد استفاده قرار مي گيرند و هدف از تجويز آنها، افزايش استحكام و ثبات در يك مفصل زانوي بي ثبات مي باشد، اكثر ارتزهاي عملكردي زانو ثبات داخلي- خارجي، جابجايي قدامي تيبيا و عقب زدگي زانو را كنترل مي كنند. اين نوع ارتزها، در اواخر دهه ۱۹۶۰ و اوايل دهه ۱۹۷۰ و بدنبال جراحيهاي متعدد روي ليگامانهاي هر دو زانو فوتباليستها، به بازار عرضه شد. اين ارتزها از ويژگيهاي زير برخوردار هستند:

– حفاظت خوبي از ليگامانها به عمل مي آورند.

– با اعمال نيروي فشاري استاتيك و ديناميك، عضله را براي انقباض، تحريك مي‌كنند.

– با تحريك گيرنده هاي حسي، در مواقع لزوم باعث انقباض عضلات آگونيست و آنتاگونيست[۴] مي شوند.

به منظور تجويز اين ارتز جهت بازگشت به فعاليتهاي ورزشي، متخصص بايد راحتي، تناسب داشتن و ظاهر وسيله را نيز در نظر بگيرد، ساختار رايج‌ترين ارتز معاصر عملكردي زانو شامل: (A) شل و ولكرو قسمت ساق، (B) پدهاي داخلي يا خارجي كنديل و يا بنا به شرايط هر دو با هم، (C) بارهاي داخلي و خارجي،(D) شل و ولكرو قسمت ران، (E) مفصل قابل تنظيم زانو كه اغلب تك محوره و چند محوره است، و (F) استرپ راني (استرپهاي راني منجر به ثبات ارتز بر روي اندام مي‌شوند. نيروهاي ثبات دهنده بكار رفته در اين ارتز شامل: ۱- يك نيرو خلفي در سطح قدامي قسمت فوقاني ران، ۲- يك نيرو قدامي در سطح خلفي قسمت تحتاني ران،
۳- يك نيرو خلفي در سطح قدامي قسمت فوقاني تيبيا، ۴- يك نيرو قدامي در سطح خلفي مياني تنه تيبيا ( تصوير ۱۹-۳ ).

بيشتر ارتزهاي عملكردي زانو براساس ساختاري سخت و سبك وزن از آلياژهاي آلومينيوم يا تيتانيم يا كامپوزيت كربن ساخته مي شوند. اغلب ارتزها شامل مفصل زانو چند محوره هستند كه اجازه كنترل دامنه فلكسيون متنوع يا كمك به اكستانسيون مي‌نمايند.

مفاصل كاربردي ارتزها

مركز چرخشي مفصل آناتوميكي زانو انسان مدام در حال تغيير مي باشد. مركز چرخشي در دامنه فلكسيون كامل زانو به طرف خلف تمايل دارد، و بيشترين جابجايي به خلف در دامنه ۳۰ درجه اوليه فلكسيون زانو رخ مي دهد. انواع مختلفي از مفاصل مكانيكي براي ارتزها طراحي شده است تا بتوانند در راستاي تغييرات مركز چرخشي زانو فعاليت داشته باشند. اگرچه هيچگونه مفصل مكانيكي كه بتواند بطور كامل از حركت مفصل آناتوميكي زانو تقليد كند، ساخته نشده است. مفاصل كاربردي رايج در ارتزها شامل:

۱- Single Axis: حركت دايره اي اطراف يك محور ثابت ( تصوير ۲۰-۳).

كنترل بيومكانيكي: در صفحه كرنال[۵] كنترل ژنوورم- والگوم[۶]، در صفحه ساژيتال[۷] حركت فلكسيون و اكستانسيون آزاد است و از Hyper Ext. زانو ممانعت مي كند.

موارد كاربرد: ژنووروم يا والگوم كم تا متوسط.

۲- Off set: در اين نوع مفصل زانو، محور حركت به جاي محل اصلي خود، عقب تر از ميله هاي جانبي قرار داده مي شود. در نتيجه مفصل ارتز در زمان تحمل وزن خود به خود صاف مي شود بدون آنكه نياز به قفل داشته باشد. عدم وجود قفل باعث مي شود در زمان نوسان زانو آزادانه حركت كند و راه رفتن طبيعي تر شود. اگر جمود مفصل زانو در حالت فلكسيون وجود داشته باشد، نمي توانيم از اين نوع مفصل زانو استفاده كنيم ( تصوير ۲۱-۳).

كنترل بيومكانيكي: در صفحه كرنال كنترل ژنوورم- والگوم، در صفحه ساژيتال حركت فلكسيون و اكستانسيون آزاد است و از Hyper Ext زانو جلوگيري مي كند.

موارد كاربرد: عقب زدگي متوسط زانو.

۳- Poly centric: اين نوع مفصل داراي دو محور است بنابراين حركت طبيعي زانو را بهتر از انواع يك محوري تأمين مي كند. مي تواند بصورت مفصل آزاد، قابل قفل شدن يا قابل تطابق باشد كه برحسب تشخيص و هدف درمان انتخاب مي گردد. گرانتر و سنگين تر از انواع تك محوري است ( تصوير ۲۲-۳).

كنترل بيومكانيكي: در صفحه كرنال كنترل ژنوورم- والگوم، در صفحه ساژيتال حركت فلكسيون و اكستانسيون بصورت آزاد انجام مي شود و از Hyper Ext زانو جلوگيري مي كند.

موارد كاربرد: ارتزهايي كه از اين نوع مفصل استفاده مي كنند معمولاً ارتزهاي خود تعليق هستند كه براي تطابق بيشتر با محور زانو بكار مي روند.

۴- Lock: نمونه هاي آن شامل: الف) Drop Lock: ساده ترين از نوع ساخت و كاربرد است، همچنين مطمئن ترين و بادوام ترين نوع قفل است. حلقه اي است كه زماني كه ميله هاي جانبي بالا و پائين زانو در امتداد هم قرار گيرند، سرجايش مي افتد و از خم شدن زانو جلوگيري مي كند و در هنگامي كه شخصي بخواهد زانو را خم كند، با دست آن را به طرف بالا مي كشد تا مفصل زانو آزاد شود ( تصوير ۲۳-۳ ).

ب) Bail Lock: يك نيم حلقه است كه بر انتهاي آن دو عدد خار به موازات وجود دارد و با راست كردن زانو خارها درون سوراخي در ميله هاي جانبي پائين قرار مي گيرند و آن را قفل مي كند. با بالا كشيدن حلقه يا فشار آن به لبه صندلي، قفل باز مي‌شود ( تصوير ۲۴-۳ ).

شكل

ج) Rod-Spring Ring Lock: همان قفل حلقه اي است كه يك دسته فلزي به آن متصل است و توسط حلقه اي در سر آن به وسيله بيمار بالا كشيده مي شود و زانو خم مي شود. با رها كردن ميله توسط فنر حلقه به جاي خودش باز مي گردد. مورد استفاده آن در كساني است كه به هر دليلي خم و راست شدن جهت باز و بسته كردن قفل براي آنها امكان ندارد. اين وسيله‌ خوبي است ولي ساخت و نگهداري آن مشكل‌تر است ( تصوير ۲۵-۳).

كنترل بيومكانيكي: در صفحه كرنال كنترل ژنوورم- والگوم، در صفحه ساژيتال قفل در اكستانسيون كامل قابل برداشتن است.

موارد كاربرد: فلج، Parasis شديد، ژنوروم- والگوم يا عقب زدگي شديد زانو.

۵- Lock + Variable Flexion: مانند الف) Swiss Lock: در اسپاستيسيتي شديد به كار مي رود. از عقب داراي قوس است كه انتهاي قدامي آن دندانه‌دار است و در محل مفصل زانو دو دندانه مفصل روي هم افتاده و قفل مي شوند. با كشيدن قوس رو به بالا قفل آزاد مي شود. دو فنر در بالا باعث تثبيت دندانه ها در هم مي شوند. با فشار پشت زانو توسط دست يا لبه صندلي توسط يك بند، قفل كشيده شده و آزاد مي‌گردد ( تصوير ۲۶-۳ ).

ب) Fan Lock: نوعي قفل است كه در زواياي مختلف مي توان آن را قفل كرد. در كساني بكار مي رود كه خشكي در جمود مفصلي دارند و همچنين در مواردي كه بخواهيم با كشش دائم و فشار دائم جمود مفصلي را باز كنيم و از بين ببريم از اين وسيله به جاي گچ گرفتن پشت سرهم مي توان استفاده كرد. اين نوع مفصل توسط يك حلقه، حالت دلخواه در زانو را هنگام ايستادن و راه رفتن حفظ مي كند ولي در زمان نشستن مي توان قفل آن را آزاد كنيم تا زانو كاملاً خم شود

كنترل بيومكانيكي: در صفحه كرنال كنترل ژنوورم- والگوم، در صفحه ساژيتال مي توانيم قفل را در درجات مختلف فلكسيون قرار بدهيم.

موارد كاربرد: معمولاً در فلج اسپاستيك كه در آن كانتر كچر فلكسيون زانو كاهش يافتني است، كاربرد دارد.

بيشترين مفاصل كاربردي مفاصل تك محوري و چند محوري مي باشند.

ارتزهاي عملكردي زانو مانند انواع AFO ممكن سفارشي ساز يا پيش ساخته باشند. ارتزهاي پيش ساخته با قيمت پايين و در موارد فوري كاربرد دارند. در بيشتر كارخانجات هر دو نوع موجود مي باشد. تجويز يك ارتز پيش ساخته يا سفارشي ساز به فاكتورهاي زير بستگي دارد:

۱- درجه بي ثباتي زانو

۲- سطح مسابقات ورزشي فرد

۳- مدت زمان استفاده از ارتز

۴- اندازه و شكل اندام تحتاني فرد

۵- رضايت و تمايل فرد از پوشيدن ارتز براي تمديد يك دوره از زمان.

در اين بخش به معرفي برخي از انواع ارتزهاي پيش ساخته و سفارشي ساز مي‌پردازيم.

ارتزهاي پيش ساخته

Don Joy 4Titude، يك ارتز عملكردي زانو از نوع پيش ساخته مي باشد. اين ارتز در نمونه هاي راست و چپ و در هفت اندازه و سه طول اختياري در دسترس مي‌باشد ( تصوير ۲۸-۳).

بايد به استفاده كننده از ارتز طريقه صحيح پوشيدن آن را تعليم داد، زيرا كاربرد غلط آن مهمترين عامل براي سرخوردن ارتز مي باشد. ديگر ارتز عملكردي زانو از نوع پيش ساخته Lenox-Hill Precision Lite مي باشد ( تصوير ۲۹-۳ ).

ارتزهاي سفارشي ساز

Lenox-Hill، اولين و قديمي ترين ارتز سفارشي ساز عملكردي زانو مي باشد. Omni Icon XC و Townsend، ارتزهاي عملكردي زانو از نوع سفازشي ساز مي باشند. Don Joy Defiance، يك نوع ارتز غير معقول سفارشي ساز مي باشد. اين ارتز به خاطر وزن سبك خود مورد پسند بيماران مي باشد. اين ممكن تنها ارتز عملكردي زانو است كه از يك شل خلفي ساق به جاي شل قدامي تيبيا استفاده مي شود.

Breg Women’s Tradition، اولين ارتز عملكردي زانو كه بطور ويژه براي خانمها طراحي شده است. اين ارتز سبك وزن و كوتاه مي باشد تا از نظر شكل و مقدار زاويه Q در خانمها (زاويه Q در زنان بيشتر از مردان است) تناسب بهتري داشته باشد. اين ارتز براي بي ثباتي ACL، MCL و LCL زانو طراحي شده است. داراي مفصل چند محوري مي باشد، دامنه كامل فلكسيون واكستانسيون را كنترل مي شود ( تصوير ۳۰-۳ ).

در اين قسمت به طبقه بندي ديگر ارتزهاي عملكردي زانو مي پردازيم.

ارتزهاي نوع Strap و Post و Hing

ارتز LENOX-HILL: اين ارتز كه براي نخستين بار در سال ۱۹۶۹ توسط Castiglia و Nicholas ساخته شد، داراي دو بار جانبي و مفصل تك محوره بوده و توسط استرپهاي الاستيكي كه در قسمت فوقاني ران و قسمت تحتاني ساق قرار دارند، محكم مي‌شود. استرپهاي Derotation [8] براي راحتي افراد باريك شده اند  ( تصوير ۳۱-۳ ).

شكل

در اين ارتز، در قسمت تحتاني ران از يك پد داخلي و بسته به نياز بيمار، از يك پد خارجي استفاده مي شود. قسمت پتلا در اين ارتز خالي شده و فلز در اين قسمت به كار نرفته است، لذا در هنگام مسابقه براي حريف خطري ايجاد نمي كند. قسمت هاي فلزي ران و ساق طوري هستند كه ارتزيست به راحتي مي تواند با خم و راست كردن و تغيير شكل مجدد قطعات فوقاني و تحتاني، تنظيم نهايي وسيله را انجام دهد. اين نوع ارتز، تنها وسيله اي است كه مفصل زانوي آن در دامنه‌هاي مختلف درجه بندي شده است. اين ارتز در سه نوع استاندارد، سبك و بسيار سبك بين ۱۸ تا ۲۳ اونس وجود دارد. مي توان روي اين ارتز، وسايل اضافي مثل Sleeve ورزشي پوشيده كه براي كشتي گيران بسيار مفيد است. همچنين مي توان از يك Under Sleeve در ناحيه زانو استفاده كرد و بعد ارتز را پوشيد. اين ارتز براي كنترل بي ثباتي داخلي- خارجي، بي‌ثباتي چرخشي و آسيب ديدگيهاي ليگاماني زانو در نظر گرفته شده است.

ارتز OMNI AVANT GARDE: اين ارتز، كه داراي يك مفصل از جنس كامپوزيت كربن و همچنين استرپ است و قابليت تنظيم براي حجمهاي مختلف را دارد، لذا در طول دوره توانبخشي كه اندازه محيط ران و ساق تغيير مي كند، براي افراد قابل استفاده است و اين تغيير در اندازه ارتز از طريق سيستم ثبت شده X-CELL  صورت مي گيرد ( تصوير ۳۲-۳ ).

در اين ارتز، از يك شل قدامي در ناحيه ساق و نيز يك استرپ كه در بالاي آن قرار مي گيرد، به منظور كنترل و جلوگيري از حركت قدامي ساق، استفاده مي شود. از سشوار دستي، براي حرارت دادن مجدد شل مي توان بهره برد. اگرچه اين ارتز، جزو وسايل كمكي محسوب مي شود، با اين حال از طريق سيستم قفل كنندگي در وضعيت اكستانسيون به كمك جاذبه زمين (GELS)[9] و همچنين سيستم فلكسيون (VFO)[10] مي‌توان بلافاصله بعد از جراحي و در مراحل اوليه توانبخشي، دامنه حركتي زانو را محدودكرد. يك نمونه مشابه به اين ارتز كه قديمي‌تر از اين وسيله استOMNI TS-7 نام دارد كه از نظر قيمت، تفاوتي با هم ندارند ولي سنگين تر و داراي استرپهاي بيشتري نسبت به اين ارتز است.


 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید