تمرینات درس پردازش تصویر- تبدیل هاف دایره ای تشخیص دایره در عکس hough transform ,روش های درونیابی تصویر با استفاده از Nearest Neighborhood و Bilinear و, Bicubicروش نهان نگاری در بیت های کم ارزش تصویر(روش LSB) و روش نهان نگاری در بین پیكسل های تصویر(روش

1784861 - تمرینات درس پردازش تصویر- تبدیل هاف دایره ای تشخیص دایره در عکس  hough transform ,روش های درونیابی تصویر با استفاده از Nearest Neighborhood و Bilinear و,  Bicubicروش نهان نگاری در بیت های کم ارزش تصویر(روش LSB) و روش نهان نگاری در بین پیكسل های تصویر(روش

تمرینات درس پردازش تصویر- تبدیل هاف دایره ای تشخیص دایره در عکس hough transform ,روش های درونیابی تصویر با استفاده از Nearest Neighborhood و Bilinear و, Bicubicروش نهان نگاری در بیت های کم ارزش تصویر(روش LSB) و روش نهان نگاری در بین پیكسل های تصویر(روش

نام کد: تبدیل هاف دایره ای (تشخیص دایره در عکس)  hough transform

نام کد: روش های درونیابی تصویر با استفاده از Nearest Neighborhood و Bilinear و  Bicubic

نام کد: روش نهان نگاری در بیت های کم ارزش تصویر(روش LSB) و روش نهان نگاری در بین پیكسل های تصویر(روش pixel)

نهان نگاری لوگوی دانشگاه تهران در تصویر lena

نام کد: روش فیلتر میانگین ساده ۳*۳

نام کد: تشخیص حرکت آنلاین با استفاده از دوربین لپ تاپ(motion detection)

نام کد: تشخیص حرکت با مقایسه ی دو عکس (motion detection)

نام کد: روش اجرای الگوریتم فیلترNLM ( Non Local Mean)

نام کد: تشخیص دهنده های لبه ( CannyوPrewitt  و Sobel و  Roberts)

نام کد: نهان نگاری در حوزه ی فرکانس(نهان نگاری لوگوی دانشگاه تهران در تصویر lena)

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید