جزوه بسیار عالی مقاومت مصالح دکتر محمدحسن نائی

177435 - جزوه بسیار عالی مقاومت مصالح دکتر محمدحسن نائی

جزوه بسیار عالی مقاومت مصالح دکتر محمدحسن نائی

این جزوۀ دکترمحمدحسن

نائی استاد دانشکدۀ فنی

دانشگاه تهران رو درهیچ

کجا نمی توانید پیداکنید.

اگه دانلود نکنید واقعا”

یک فرصت استثنائی رو

از دست دادین.درضمن تعداد صفحات آن ۱۴۵

می باشد.در کنار این جزوه،دو جزوه اجزاء ۱و۲ از

دکتر نائی به ترتیب ۱۱۹ و ۱۰۸ صفحه  موجود

می باشد.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید