حل عددی معادله موج درجه دوم دو بعدی با روش صریح با کد MATLAB

msnpro.sellfile - حل عددی معادله موج درجه دوم دو بعدی با روش صریح با کد MATLAB

حل عددی معادله موج درجه دوم دو بعدی با روش صریح با کد MATLAB

اسکریپت فایل wave.m معادله زیر را به روش صریح حل می نماید:( هندسه مورد نظر یک مربع  Mx*My می باشد)

 

این معادله همان معادله هایپربولیک دو بعدی است.

با شرایط اولیه زیر:

شرایط مرزی  به صورت زیر است:

u(1,1:My,t)=0

u(Mx,1:My,t)=0

u(1:Mx,1,t)=0

u(1:Mx,My,t)=0

 

در مثال مورد نظر  شرط اولیه به صورت زیر اسست:

sin(pi*x)*sin(pi*y/2)

 

  نتیجه به صورت نمودار به نمایش در می آید

پس از اجرای برنامه با فشار دادن هر کلید ، نمودار یک گام زمانی جلو می رود

 

اسکرین شات  از نتایج:(گره ثابت می باشد  و موج  رونده نیست)

 

 

 

 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید