حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid با کد matlab

msnpro.sellfile - حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی  با  روش های گوس سایدل و multigrid   با کد matlab

حل معادله هدایت حرارتی یک بعدی با روش های گوس سایدل و multigrid با کد matlab

مسئله مورد نظر ، یک میله به طول l   می باشد که دمای یک طرف آن ۱۰۰ و دمای طرف دیگر ۵۰۰ درجه سانتی گراد می باشد.(د رون میله تولید حرارت داریم). معادله حاکم همان معادله پواسون می باشد.توزیع دمای درون میله با استفاده از روش های گوس-سایدل  و multigrid بدست آمده است.(کدهای نوشته شده با matlab  می باشند).

اسکریپت-فایل gauss_sidel1.m  مربوط به روش گوس-سایدل است.

اسکریپت فایل های درون پوشه multi-poison-1D مربوط به روش multigrid می باشند. که اسکریپت-فایل mgsolve.m ، فایل اصلی بوده  و بقیه   اسکریپت-فایل ها ، فانکشن های مربوط می باشند.

چشمه حرارتی نیز وجود دارد.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید