داده های پیش نیاز نرم افزار TMD برای محاسبه جزر و مد در خلیج فارس

1790723 - داده های پیش نیاز نرم افزار TMD برای محاسبه جزر  و مد در خلیج فارس

داده های پیش نیاز نرم افزار TMD برای محاسبه جزر و مد در خلیج فارس

برای محاسبه و پیش بینی جزر و مد در خلیج فارس با اساتفاده از نرم افزار TMD نیازمند اطلاعات پیش نیاز این مدل خاص خلیج فارس را دارید.

بسته PerS.ZIP این پیش نیاز را برای شما آمده می کند.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید