دانلود آئين نامه سيستم اتصال به زمين

golddoc.sellfile - دانلود آئين نامه سيستم اتصال به  زمين

دانلود آئين نامه سيستم اتصال به زمين

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: ۶۹

 

آئين نامه سيستم اتصال به زمين واحد برق مركز تحقيقات

باسمه تعالي 

آئين نامه سيستم اتصال به زمين ( ارتينگ ) 

فصل اول – تعاریف 

      این فصل به تعریف اصطلاحها و کلمه های بکار رفته در آئين نامه می پردازد . 

۱ – زمین ( ارت )۱ : 

      رسانندگی جرم زمین را درصورتی که پتانسیل الکتریکی در هر نقطه از زمین به صورت قراردادی برابر

      صفر در نظر گرفته شود ، زمین ( ارت ) می نامند . 

۲ – سیستم اتصال به زمین ( ارتینگ )۲ : 

      یک یا چند الکترود همراه با سیمهای ارت را که قابلیت اتصال به ترمینال اصلی داشته باشند ، سیستم

      اتصال به زمین (ارتینگ ) می نامند. 

۳ – الکترود ارت (زمین )۳ : 

      رسانـا یا گـروهی از رسـانـاهای متصـل به هم است که اتصـال الکتریکی به زمین را فراهـم می کنند. 

۴ – مقاومت الکترود ارت۴:  

  مقاومت بین ترمینال اصلی زمین و کره زمین است . 

۵ – امپدانس حلقه اتصال به زمین۵ : 

      امپدانس حلقـه جـریان اتصالی زمین است که شروع و پایان آن نقطه اتصالی است و با z sنشـان داده

      می شود .   

حلقه اتصالی زمین درسیستمهای مختلف به شرح ذیل است :

 

       الف- سیستمهای TN 

       نقطه شروع ( محل اتصالی ) ، از بدنه دستگاه به ترتیب به سیم ارت ، شينـه ارت ، شینه نـول ، نقطـه

      ترانس ، سیم پیچ ترانس ، سیم فاز اتصالی و نقطه اتصال به بدنه . 

ب – سیستمهای  TT و IT 

       نقطه شروع (محل اتصالی ) ، سیم اتصال به زمین ، الکترود زمین ، زمین ، الکترود سیستم ، شینه نول ،

      نقطه صفر ترانس ، سیم فاز اتصالی و نقطه اتصالی. 

۶ – اتصالی : 

      حالتی از مدار است که جریان در مسیری غیر عادی یا بـدون اینکه پیش بینی شـده باشد یـا  در نظـر

      گرفته شود ، جاری می شود . این جریان امکان دارد از نقص در عایق بندی یا از بستهـای به کار رفتـه

      بر روی عایق رساناها ناشی شود . 

۷ – جریان اتصال به زمین (جریان اتصال کوتاه )۶ :        

   اضافه جریانـی است کـه درنتیجـه بـروز اتصالی بـا امپدانسی قابـل چشـم پوشی بیـن هادیهایـی بـا

    پتانسیلهای مختلف در شرایط عادی کار برقرار شود. 

۸ – جریان نشتی زمین۷ : 

      جریان جاری به زمین یا رساناهای دیگری را که مدار الکتریکی آنها به زمین راه دارد ، جریان نشتی

      زمین می نامند . درصورت استفاده از خازن در مدارها ، امکان دارد جـریان مذکـور دارای مقـداری جـزء

      خازنی هم باشد. 

۹ – سیم اتصال به زمین (سیم ارت )۸ : 

      سیم حفاظتی را گویند که ترمینال اصلی ارت تأسیسات را به الکترود ارت یا سایر قسمتهای اتصال به

      زمین وصل می کند. 

۱۰- سیم خنثی (نول)۹ :

      سیمی متصل به نقطه خنثی در سیستم (صفر زمین ) کـه قادر است انـرژی الکتریکی را انتقـال دهـد. 

۱۱ – هادی حفاظتی ( PE )10 : 

      دربعضی از اقدامات حفاظتی برای تأمین ایمنی در برابر برق گرفتگی لازم است با استفاده از هادي حفاظتي قسمتهای زیر به  همدیگر وصل شوند :

بدنه های هادی ؛

قسمتهای هادی بیگانه ؛

ترمینال اصلی زمین ؛

الکترود زمین ؛

نقطه صفر ترانس ( نقطه خنثی ) ؛

 

۱۲ – سیم غلافدار فلزی به منظور زمین کردن : 

      یک نوع سیستم سیم کشی است که در آن سرتاسر طول یک یا چند سیم عایق دار توسط نوار یا          غلاف فلزی پوشانده شده و مانند هادی PEN عمل می کند.  

۱۳ – سیم مشترک ارت – نول ( PEN )11 : 

      سیمی را که به طور مشترک ، هم کار سیم اتصال به زمین وهم کـار سیم نول را انجـام دهد ، سیـم

PEN      می نامند . 

۱۴- قسمتهای بی حفاظ ( روباز ) هادی : 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید