دانلود آموزش ترمیم بوت Sony Xperia SP C5302, C5303 , C5306 , M35h بدون باکس

974438 - دانلود آموزش ترمیم بوت Sony Xperia SP C5302, C5303 , C5306 , M35h بدون باکس

دانلود آموزش ترمیم بوت Sony Xperia SP C5302, C5303 , C5306 , M35h بدون باکس

موضوع :

دانلود آموزش ترمیم بوت Sony Xperia SP C5302, C5303 , C5306 , M35h بدون باکس

 

نکته :

فایل تست شده بوده و فرایند آموزش همراه با  برنامه ترمیم بوت آپلود شده است


برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید