دانلود پاورپوینت مديريت مواد خطرناك شيميايي و بيولوژيكي – ۱۱۶ اسلاید

1809303 - دانلود پاورپوینت مديريت مواد خطرناك شيميايي و بيولوژيكي - 116 اسلاید

دانلود پاورپوینت مديريت مواد خطرناك شيميايي و بيولوژيكي – ۱۱۶ اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

Øتعاريف مربوط به مواد خطرناك
Øشناسایی و طبقه بندي مواد خطرناك
Øمخاطرات بهداشتي و زيست محيطي مواد خطرناك
Øمنابع توليد مواد خطرناك
Øروشهاي نگهداري مواد خطرناك
Øبرچسب زني مواد خطرناك
Øآماده سازي مواد زائد خطرناك
Øحمل و نقل مواد خطرناك
Øقوانين و مقررات مربوط به مواد خطرناك
Øاقدامات اوليه در آلودگي فردي با مواد خطرناك
Øاقدامات بهداشتي در شرايط اضطراري نشت مواد خطرناك
 
 
 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید