دانلود پنج ۵ فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني خلع ید خلع يد مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشو

1811454 - دانلود پنج 5 فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني خلع ید خلع يد مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني خلع يد  و قلع و قمع بنا مقوم انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشو

دانلود پنج ۵ فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني خلع ید خلع يد مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشو

دانلود پنج ۵ فرم کامل و قابل ويرايش و چاپ نمونه فرم برگ دادخواست به دادگاه عمومي موضوعات مدني خلع ید خلع يد مقوم به انضمام كليه خسارات قانوني خلع يد  و قلع و قمع بنا مقوم انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت قوه قضاييه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دادگاه ها شوراي حل اختلاف راي دادگاه با فرمت آفيس ورد Office Word به صورت (Doc)5 صفحه با قابليت ويرايش و چاپ در دسترس شماست.

براي دانلود فرم از کادر زير اقدام به دانلود نماييد.

 1- خلع يد مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

به موجب سند مالكيت شماره      ،     دانگ پلاك ثبتي      /       بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی      متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب……………………..

 به موجب سند مالكيت شماره       ،     دانگ پلاك ثبتي شمارة      /       بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی      متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات غاصبانة خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايد فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون…………………..

………………………….

۲- خلع يد  و قلع و قمع بنامقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

به موجب سند مالكيت شماره     ،      دانگ پلاك ثبتي      /      بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی      متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات عدواني خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايند فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه و قلع و قمع بناي بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر به انضمام………………….

………………………….

۳- خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم به      ريال و اجرت المثل ايام تصرف مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات

به موجب سند مالكيت شماره     ،      دانگ پلاك ثبتي     /      بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع در     متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات عدواني خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايند فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان از پلاك ثبتي…………………

…………………………

۴- خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم به      ريال و اجرت المثل ايام تصرف مقوم به      ريال به انضمام كليه خسارات قانوني با صدور دستور موقت

به موجب سند مالكيت شماره     ،      دانگ پلاك ثبتي     /      بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع در     متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع تصرفات عدواني خود و تحويل آن به اينجانب امتناع مي نمايند فلذا با تقديم اين دادخواست مستندات به ماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدني صدور حكم به خلع يد غاصبانه و قلع و قمع بناي بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاك ثبتي فوق الذكر و اجرت المثل ايام تصرف از تاريخ       لغايت صدور حكم به ميزان      ريال به انضمام كليه خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست .

عند الاقتضا براي اثبات ادعاي خود………………………….

………………………..

توجه داشته باشيد، محصولات اين فروشگاه گارانتي بازگشت تمام مبلغ را دارند، به اين صورت که اگر محصولي از نظر صحت محتوا مشکلي داشت طي چهار روز با ثبت مشکل در بخش پشتيباني، مبلغ دريافت شده کاملا بازگردانده مي شود
با تشکر
فروشگاه فايل زندگي
فروشگاه مورد اعتماد شما

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید