سورس پروژه مقایسه سرعت مرتب سازی اعداد در سی پلاس پلاس

1808793 - سورس پروژه مقایسه سرعت مرتب سازی اعداد در سی پلاس پلاس

سورس پروژه مقایسه سرعت مرتب سازی اعداد در سی پلاس پلاس

سورس پروژه مقایسه سرعت مرتب سازی اعداد در سی پلاس پلاس
در محیط کنسول

پروژه ی دانشجویی درس ساختمان داده ها در مقطع کارشناسی رشته ی مهندسی کامپیوتر

شرح پروژه:
برای مرتب کردن اعداد به صورت صعودی یا نزولی، راه های متفاوتی وجود دارد. ده مورد از روش های مرتب سازی اعداد را انتخاب کنید و تابع آن ها را بنویسید.
سپس پنج آرایه از اعداد تصادفی را انتخاب کنید که طول آن ها به ترتیب ۱۰، ۱۰۰، ۱۰۰۰، ۱۰۰۰۰، و ۱۰۰۰۰۰ باشد.
سپس در یک جدول، مدت زمانی که طول می کشد تا این آرایه ها مرتب شوند را در هر روش محاسبه کنید.

نکات مورد توجه در برنامه:
زبان برنامه نویسی: سی پلاس پلاس
واحد زمان: میلی ثانیه
تابع محاسبه ی زمان باید نوشته شود.
تابع پر کردن آرایه ها با اعداد تصادفی باید نوشته شود.

تابع مرتب سازی صعودی به روش های زیر باید نوشته شود:

bubble sort (normal)
bubble sort (with macro)
bubble sort (with functioan)
insertion sort
binary insertion sort
selection sort
exchange sort
heap sort
quick sort (first function)
quick sort (second function)

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید