فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار TMD برای کارهای جزر و مدی در یک نقطه

1798643 - فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار TMD برای کارهای جزر و مدی در یک نقطه

فیلم آموزشی استفاده از نرم افزار TMD برای کارهای جزر و مدی در یک نقطه

در این فیلم آموزشی که در ادامه فیلم اول نرم افزار TMD است، به روش استفاده و کاربرد این نرم افزار برای محاسبه و نیز پیش بینی پارامترهای جزر و مدی مانند تراز سطح آب، سرعت های جریان های جزر و مدی و نیز حرکت توده آب جزر و مدی می پردازیم.

در این فیلم آموزشی به زبانی ساده نحوه کار با این نرم افزار قوی جهت استخراج نمودارها و شکل های جزر و مدی برای یک نقطه پرداخته شده است.

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید