مبانی نظری مهارت های ارتباطی

1807321 - مبانی نظری مهارت های ارتباطی

مبانی نظری مهارت های ارتباطی

فهرست شامل اين متن:

 • تعریف ارتباطات
 • ویژگیهای ارتباط
 • ارتباط موثر
 • ویژگیهای ارتباط موثر
 • فرآیند و مدل ارتباطات
 • سطوح ارتباطات
 • انواع ارتباطات
 • شبکه های ارتباطی
 • شبکه های ارتباطات غیر رسمی
 • شبکه های ارتباطات رسمی
 • نقش ها و کارکردهای کلیدی ارتباطات
 • موانع ارتباطات میان افراد
 • ویژگیهای اثربخشی ارتباطات
 • سبکهای ارتباطی
 • تکنولوژی و ارتباطات
 • پیشینه خارجی

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید