مدیریت حقوق و دستمزد ارین قلی پور عسل اغاز( مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲)

1809367 - مدیریت حقوق و دستمزد ارین قلی پور عسل اغاز( مدیریت منابع انسانی پیشرفته 2)

مدیریت حقوق و دستمزد ارین قلی پور عسل اغاز( مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲)

مدیریت حقوق و دستمزد ارین قلی پور عسل اغاز( مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲)

در این پست جزوه و مجموعه تستهای تالیفی درس مدیریت حقوق و دستمزد ارین قلی پور وعسل اغاز( مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲) را به شرح ذیل قرار دادیم:

۱-خلاصه تالیفی دانشجو از درس مدیریت حقوق و دستمزد ارین قلی پورو عسل اغاز( مدیریت منابع انسانی پیشرفته ۲) از فصل ۱تا اخر ۱۱ دقیقا بر طبق منبع پیام نور

۲- ۱۹۶ تست چهار گزینه ای از درس مدیریت حقوق و دستمزد ارین قلی پور عسل اغاز

۳- ۱۲۵ سوال تشریحی از کل کتاب با پاسخ 

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید