پاورپوینت مدار های الکتریکی

1810006 - پاورپوینت مدار های الکتریکی

پاورپوینت مدار های الکتریکی

عنوان :

پاورپوینت مدار های الکتریکی

فرمت :

پاورپوینت – PowerPoint

تعداد اسلاید :

۲۹۷

شناسه :

۲۷

توضیحات :

رئوس مطالب

nمعرفي عناصرالکتريکي و روابط آنها
nمدارهاي معادل نورتن و تونن
nقوانين جريان و ولتاژ کيرشهف
nروشهاي ولتاژ-گره و جريان-خانه
nمدارهاي مرتبه اول
nمدارهاي مرتبه دوم
n

 

معرفي عناصر الکتريکي و روابط آنها

مقاومت الکتريکي

nواحد اندازه گيري آن اهم مي‌باشد.
nبين جريان و ولتاژ آن هميشه قانون اهم برقرار است:

V=R I

کهR  مقاومت، I  جريان و V ولتاژ است.

خازن

nواحد اندازه گيري آن فاراد مي باشد.
nرابطه ولتاژ و بار الکتريکي خازن بصورت زير مي باشد:
n

 

که C ظرفيت، q بار الکتريکي و v ولتاژ خازن مي باشند.

سلف (القاگر)

nواحد اندازه گيري آن هانري (H) ميباشد.
nروابط آن بصورت زير ميباشد که L القاکنايي، w انرژي، i جريان و v ولتاژ سلف ميباشد.
nنکته: جريان سلف تغيير ناگهاني ندارد.
n
منابع ولتاژ
nمنابع ولتاژ همواره داراي ولتاژ ثابتي هستند و ولتاژ آنها بستگي به ميزان جريان آنها ندارد.
nمنابع ولتاژ بر دو نوع هستند، منابع ولتاژ مستقل و منابع ولتاژ وابسته.
nميزان ولتاژ منابع ولتاژ وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.
منابع جريان
nمنابع جريان همواره داراي جريان ثابتي هستند و جريان آنها بستگي به ميزان ولتاژ آنها ندارد.
nمنابع جريان بر دو نوع هستند، منابع جريان مستقل و منابع جريان وابسته.
nميزان جريان منابع جريان وابسته، بستگي به جريان يا ولتاژ قسمت ديگري از مدار دارد.
n
اصل جمع آثار
nدر مدارهايي که چند منبع ولتاژ وجود دارد، هر بار تنها يکي از آنها را در نظر گرفته و با صفر کردن بقيه منابع، پاسخ مدار محاسبه ميشود. اين عمل براي همه منابع انجام ميشود و در نهايت همه پاسخهاي محاسبه شده با هم جمع ميشوند تا جواب نهايي بدست آيد.
nمنظور از پاسخ مدار، مجهولي است که در مسأله خواسته شده است.
n
n
nنکته: براي صفر کردن منابع ولتاژ، آنها را اتصال کوتاه و منابع جريان را مدار باز ميکنيم.
n
n

 

چند مدار ساده

مدار تقسيم کننده ولتاژ

nمدار تقسيم کننده ولتاژ ازترکيب يک منبع ولتاژ و مقاومتهاي سري تشکيل شده است.
nبراي بدست آوردن رابطه روبرو، ابتدا جريان مدار محاسبه و سپس ولتاژ هر يک از مقاومتها بدست مي آيد.
مدار تقسيم کننده جريان
nمدار تقسيم کننده جريان ازترکيب يک منبع جريان و مقاومتهاي موازي تشکيل شده است.
nبراي بدست آوردن رابطه روبرو، ابتدا ولتاژ مدار محاسبه و سپس جريان هر يک از مقاومتها بدست مي آيد.
nمنظور از Gi هدايت الکتريکي مقاومت iام و برابر با ۱/Ri ميباشد.
n
به همراه تصاویر آموزشی و شماتیک مدار ها

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید