پایان نامه کارشناسی : توليد بيوگاز از زباله هاي شهري

223399 - پایان نامه کارشناسی :  توليد بيوگاز از زباله هاي شهري

پایان نامه کارشناسی : توليد بيوگاز از زباله هاي شهري

پروژه کامل و کاربردی  پایانی تولید بیوگاز از زباله های شهری که در قالب word و  در حدود ۲۵۰ صفحه که شامل مباحث و عناوین زیر می باشد:

عناوین                                                                         

فصل اول

۱-۱ بيوگاز، انرژي جانشين..

۱-۲- بيوگاز

۱-۳- بيوگاز، انرژي از ياد رفته

۱-۳-۱- تانك تخمير:

۱-۳-۲- محفظه گاز:

فصل دوم.

۲- اصولی از ساختمان دستگاههای بیوگاز 

۲-۱- اصولی از ساختمان دستگاه بیوگاز از نوع سرپوش شناور با محفظه تخمیر و بدون حفاظ..

۲-۱-۱ انتخاب محل احداث

۲-۱-۲- طرح کلی.. 

۲-۱-۳: حفاری..

۲-۱-۴:کف… 

۲-۱-۵- دیواره مخزن گنبدی شکل..

۲-۱-۶- دیواره جداکننده 

۲-۱-۷- لوله های ورودی و خروجی..

۲-۱-۸- برآمدگی مخزن گاز 

۲-۱-۹- هدایت کننده مرکزی..

۲-۱-۱۰- اندود کاری..

۲-۱-۱۱- حوضچه ورودی: 

۲-۱-۱۲- حوضچه خروجی..

۲-۱-۱۳- محفظه تخمیر.

۲-۱-۱۴- محفظه گاز

۲-۱-۱۵- لوله گاز

۲-۱-۱۶- حوضچه آبگیر (Condensation pit).

۲-۲- اصولی از ساختمان دستگاههای بیوگاز با سرپوش شناور و حفاظ.. 

۲-۳- اصولی از ساختمان یک دستگاه بیوگاز با سرپوش گاز و مخزن تخمیر به ورت واحد و با حجم ثابت (معروف به مدل چینی) 

۲-۳-۱- طراحی دستگاه بیوگاز به مدل چینی.. 

۲-۳-۲- تکنولوژی ساختمان.. 

الف- ساختمان پوسته گنبدی یا قوسی شکل..

لایه زیرین..

لایه سطحی..

ب- ساختمان درپوش یا دریچه آدم رو (manhole)

۲-۳-۳- محاسبه حجم دستگاه بیوگاز 

۲-۳-۴- تهیه مصالح..

۲-۴- مقایسه دستگاههای بیوگاز به روشهای چینی و هندی..

۲-۴-۱- اختصاصات دستگاه بیوگاز به روش هندی..

۲-۴-۲- اختصاصات دستگاه بیوگاز به روش چینی..

فصل سوم :

۳-۱- استفاده از دستگاه های بیوگاز در تثبیت زباله های شهری..

۳-۲- محاسبه حجم گاز تولیدی در راکتور

۳-۳- فناوری های استخراج بیوگاز از حوزه های دفن زباله شهری.. 

۳-۴- ساختار کلی لندفیل های مدرن..

۳-۵) تکنیکهای مختلف جمع آوری گاز لندفیل.. 

۳-۶) سیستمهای جمع آوری گاز فعال..

۳-۷) سیستمهای جمع آوری گاز غیرفعال..

۳-۸) طرح مناسب لندفیل.. 

۳-۹) طراحی گودالهای دفن زباله.

۳-۱۰) پوشش دیواره ها و روی لندفیل.. 

۳-۱۱) طرح مناسب حوزه های دفن زباله و سیستم جمع آوری بیوگاز 

۳-۱۲) هزینه احداث لندفیل پیشنهادی.. 

۳-۱۳) طراحی راکتور هضم بی هوازی زباله به منظور تولید بیوگاز 

۳-۱۳-۱) شرح ساخت راکتور 

۳-۱۴) بررسی تأثیر احداث نیروگاه بیوگازی مواد زائد شهری تهران..

۳-۱۴-۱) بررسی کمی و کیفی فاضلاب تهران..

۳-۱۴-۲) بررسی کمی و کیفی زباله شهری تهران.. 

۳-۱۴-۳) بررسی وضعیت تولید بیوگاز از فاضلاب… 

۳-۱۴-۴) بررسی وضعیت تولید بیوگاز از زباله

۳-۱۴-۵) محاسبه پتانسیل تولید برق بیوگازی از فاضلاب… 

۳-۱۴-۶) محاسبه پتانسیل تولید برق بیوگازی از زباله.

۳-۱۵) راکتورهای بیوگاز سرعت بالا.

فصل چهارم.

۴-۱- پتانسیل تولید بیوگاز در ایران..

۴-۲)عوامل بازدارنده در گسترش فن آوریهای تولید بیوگاز در ایران..

۴-۲-۱- ارزان بودن انرژی در ایران:

۴-۲-۲- نبودن مرجع و متصدی مشخص برای بیوگاز در کشور: 

۴-۲-۳- نبود روحیه مشارکت در مردم: 

۴-۲-۴- آگاهی کم و آموزش ناکافی: 

۴-۲-۵- واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی بیوگاز:

۴-۲-۶- کمبود اطلاعات فنی: 

۴-۳- توسعه بیوگاز در جهان..

۴-۴- اهمیت بیو گازی در ایران: 

۴-۵- چگونگی تولید بیوگاز: 

۴-۶- تانک تخمیر.

۴-۶- محفظه گاز:

۴-۷- لوله های ورودی و خروجی: 

۴-۸- واکنش های بیولوژیکی و شیمیایی بیوگاز: 

۴-۹- عوامل موثر بر تولید بیوگاز: 

۴-۹-۱- دما

۴-۹-۲- ترکیب خوراک:

۴-۹-۳- زمان اقامت هیدرولیک «HRT».

۴-۹-۴- PH:

۴-۱۰- سایر ذرات:

۴-۱۱- بیوگاز ماده اولیه صنعتی: 

۴-۱۲- اثرات زیست محیطی استفاده از بیوگاز 

۴-۱۳- جلوگیری از افزایش گازها گلخانه ای: 

۴-۱۴- اثرات اقتصادی – اجتماعی استفاده از بیوگاز 

۴-۱۴-۱-اثرات اقتصادی: 

۴-۱۴-۲- اثرات اجتماعی: 

۴-۱۵-نتیجه گیری.. 

منابع:

 


برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید