گزارش کارورزی (۳) کنش پژوهی علوم تربیتی

357896 - گزارش کارورزی (3) کنش پژوهی علوم تربیتی

گزارش کارورزی (۳) کنش پژوهی علوم تربیتی

دانلود گزارش کارورزی (۳) گروه علوم تربیتی

گزارش حاصله توسط یکی از دانشجویان علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان تهیه و ارائه گردیده است که با عنوان کارورزی ۳ یا همان کنش پژوهی است.

 

گزارش مربوطه دارای فهرستی به شکل زیر است:

 

کنش پژوهی

گزارش ها و تحلیل داده ها

تحلیل و تفسیر یافته ها 

گزارش روایتی

فهرست منابع

برای دانلود فایل کلیک کنید.

پاسخ دهید